PAGOTTO Rev. Don RENATO

Rev. Don
RENATO
PAGOTTO
MARSIGLIA
27-10-1930
20-06-1954
0422 583906